My Calendar

MonthWeekDay
September 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 26, 2019 August 27, 2019 August 28, 2019 August 29, 2019 August 30, 2019 August 31, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 1, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 2, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 3, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 4, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 5, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 6, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 7, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 8, 2019

Category: GeneralVibeke Schneider

September 9, 2019

Category: GeneralKorsagergården

September 10, 2019

Category: GeneralKorsagergården

September 11, 2019

Category: GeneralKorsagergården

September 12, 2019

Category: GeneralKorsagergården

September 13, 2019

Category: GeneralKorsagergården

September 14, 2019 September 15, 2019
September 16, 2019

Category: GeneralCBH Vest

September 17, 2019

Category: GeneralCBH Vest

September 18, 2019

Category: GeneralCBH Vest

September 19, 2019 September 20, 2019 September 21, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 22, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 23, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 24, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 25, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 26, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 27, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 28, 2019

Category: GeneralKirsten Villadsen

September 29, 2019
September 30, 2019

Category: GeneralBof. Grøfthøj

October 1, 2019

Category: GeneralBof. Grøfthøj

October 2, 2019

Category: GeneralBof. Grøfthøj

October 3, 2019 October 4, 2019

Category: GeneralDorte Møller, Spejderne

October 5, 2019

Category: GeneralDorte Møller, Spejderne

October 6, 2019

Category: GeneralDorte Møller, Spejderne